logo

LOADING 0%

ภาษา

พิพิธภัณฑ์

ห้อง 5 มณีวิทยา


การผลิตเครื่องประดับเป็นศาสตร์งานศิลป์ชั้นสูงแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ “ช่าง” หรือ “ศิลปิน” ผู้มีความเชี่ยวชาญประดิษฐ์ประดอยประกอบจนกลายเป็นเครื่องประดับที่วิจิตรบรรจง ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับเริ่มต้นจากการออกแบบ การเจียระไน การขึ้นรูปตัวเรือนและการฝังอัญมณี
กลับไปเลือกโซน