logo

LOADING 0%

ภาษา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

award-1

รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

สยามเจมส์ เฮอริเทจ ได้รับเกียรติบัตร Thailand Tourism Standard ประเภทสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก (สินค้าอัญมณี) ซึ่งเป็นการการันตีว่าเราคือสถานประกอบการที่ดำเนินงานและให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
award-2

ISO 9001:2008

สยามเจมส์ เฮอริเทจผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ง เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และการบริหารกระบวนการ ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ เป็นไป ตามข้อกำหนดต่างๆของระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
ใบสมาคมผู้ค้าอัญมณี_2020_430x300

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ซึ่งได้ รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนว่าเป็นสมาคมฯที่ดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสมาคมฯได้วางนโยบายในการนำ สมาชิกก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าอัญมณีและเครื่องประดับและการบริการในระดับภูมิภาค AEC และระดับโลก
award-4

Jewel Fest Club

สยามเจมส์ เฮอริเทจ รับประกันการคืนเงินค่าสินค้า 100% ตามเงื่อนไข ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง สำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทยว่ามีคุณภาพมาตรฐาน ระดับโลกและยังเปรียบเสมือนเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าที่สร้างความเชื่อถือและการยอมรับให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ ภายใต้ แบรนด์ Jewel Fest Club (JFC)